National Standards Authority of Ireland New Standards Shop

Buy Irish Standards Online

Skip to content

Tá NSAI i gcomhpháirtíocht le hInstitiúid Innealtóirí na hÉireann chun maoiniú a chur ar fáil dá bhaill i dtreo taisteal idirnáisiúnta, i dtaca le hobair a bhaineann le caighdeáin.

Tá an ciste €25,000 oscailte ar mhaithe le hiarratais ó innealtóirí a bhfuil sé i gceist acu freastal ar chruinnithe coiste teicniúil idirnáisiúnta in 2023 a eagraíonn comhlacht aitheanta um chaighdeánú (amhail IEC, CENELEC, CEN agus ISO).
Is féidir le hiarratasóirí a n-éireoidh leo, leas a bhaint as an maoiniú i dtreo na gcostas deimhnithe a thabhaítear, amhail eitiltí, tréimhsí fanachta in óstáin, béilí agus iompar.

Cuirfear deireadh leis an dtréimhse reatha ar iarratais Dé hAoine, an 30 Meitheamh 2023 agus ní mór baint a bheith ag iarratais le cruinniú idirnáisiúnta a bheidh ar siúl in 2023. Féadfar tréimhse eile ar iarratais a bheith ar siúl níos déanaí sa bhliain, faoi réir maoiniú a bheith fós ar fáil.
Is é NSAI comhlacht oifigiúil caighdeán na hÉireann agus tá sé freagrach as caighdeáin náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta a fhorbairt agus a fhoilsiú do tháirgí, do phróisis agus do sheirbhísí. Dar le Amanda-Jane Gainford, Oifigeach Caighdeán — Leictriteicniúil, ag NSAI, is é aidhm an chiste ná tacú le rannpháirtíocht innealtóirí i bhforbairt caighdeán.

 

Dúirt sí: “Trínár gcomhpháirtíocht le hInstitiúid Innealtóirí na hÉireann, táimid ag tacú go díreach le rannpháirtíocht na mball i bhforbairt caighdeáin. Tugann forbairt caighdeán deis d’innealtóirí cur go dearfach leis an tionscal agus fad is atá sé seo ar bun, feabhas a chur ar an eolas gairmiúil. Mholfainn do gach innealtóir gairmiúil ról gníomhach a bheith acu agus a gcuid saineolais a roinnt trí pháirt a ghlacadh i bhforbairt caighdeán.”

Dúirt Damien Owens, Ard-Stiúrthóir Institiúid Innealtóirí na hÉireann: “Tá caighdeáin bunaithe ar bhunús comhair, malartaithe eolais agus taithí ghairmiúil. Tá caighdeáin agus na modhanna a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht le caighdeáin ríthábhachtach. Is comhpháirteanna bunriachtanacha iad d’infreastruchtúr teicneolaíochta ár náisiúin — tá siad ríthábhachtach don tionsclaíocht agus don tráchtáil, rud atá ríthábhachtach do shláinte agus do shábháilteacht ár ndaoine, agus atá bunúsach d’fheidhmíocht eacnamaíoch an náisiúin.”

“Spreagaimid go gníomhach rannpháirtíocht na mball i gcothabháil, i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm leanúnach caighdeán agus tá áthas orainn oibriú leis an NSAI chun tacú le rannpháirtíocht na gcomhaltaí i bhforbairt caighdeán”, a dúirt sé.
Táthar ag moladh do bhaill Institiúid Innealtóirí na hÉireann iarratas a dhéanamh ar an gciste taistil seo agus a spéis a chlárú trí fhoirm iarratais [íoslódáil anseo] a chomhlánú agus í a sheoladh ar ríomhphost chuig finance@engineersireland.ie.

Cuirfear deireadh leis an tréimhse reatha ar iarratais Dé hAoine, an 30 Meitheamh 2023

Tuilleadh sonraí

Cad atá i gceist leis an gciste:
•    Tá an ciste chun tacú le baill Institiúid Innealtóirí na hÉireann freastal ar chruinnithe idirnáisiúnta um chaighdeánú coiste teicniúil.
•    Úsáidfear an ciste le haghaidh cruinnithe a bheidh ar siúl in 2023.
•    Tá an ciste le húsáid chun freastal ar chruinnithe um chaighdeánú a dhéanann ceann de na comhlachtaí um chaighdeánú seo a leanas:
•    IEC
•    CENELEC
•    CEN
•    ISO

Critéir roghnúcháin:
•    Ní mór don saineolaí a bheith ina bhall d’Institiúid Innealtóirí na hÉireann.
•    Ní mór don saineolaí dul isteach i gceann de choistí teicniúla NSAI chun go mbeadh sé nó sí in ann freastal ar an gcruinniú.
•    Níor cheart don saineolaí obair a dhéanamh do chuideachta mhór (> 250 fostaí).
•    Ní mór don obair Chaighdeánaithe a bheith á forbairt ag IEC, ISO, CEN, CENELEC.
•    Déanfar an t-iarratas roimh thaisteal agus tabharfar dóthain ama chun an t-iarratas a fhormheas.
•    Ní mór don saineolaí tuarascáil/doiciméad a chur ar fáil le húsáid i bhfeachtas PR (Engineers Journal, Feachtas PR NSAI, srl.)
•    Níl an saineolaí i dteideal maoiniú a fháil ó fhoinse eile a bhaineann le NSAI don chruinniú céanna.
•    Is féidir leis an saineolaí iarratas a dhéanamh ar an gciste seo aon uair amháin.

Clúdóidh an scéim na nithe seo a leanas:

•    Costais dheimhnithe
•    Ba cheart don saineolaí na roghanna is eacnamaíche a chur in áirithe le haghaidh
•    Eitiltí
•    Cóiríochta
•    Iompar Poiblí (ba cheart an modh is eacnamaíche a roghnú, tá táillí tacsaí incheadaithe ach ní cheadaítear fruiliú carranna)
•    Míleáiste chuig agus ó (h)Aerfort na hÉireann (déan teagmháil le hInstitiúid Innealtóirí na hÉireann chun an ráta míleáiste seo a dheimhniú)
•    Táillí páirceála ag an aerfort
•    Dolaí
•    Béilí (níl costais alcóil san áireamh).

Spriocdháta
•    Cuirfear deireadh leis an tréimhse reatha ar iarratais Dé hAoine, an 30 Meitheamh 2023